20130905

Ο επιστημονικός και ο προοδευτικός λόγος

Ο επιστημονικός λόγος αναζητά και χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα, αμερόληπτα και στο σύνολό τους, προκειμένου, τεκμηριώνοντας την αφετηρία και τα στάδια ανάπτυξής του, να εμπλουτίζει όλο και περισσότερο την γνώση των ανθρώπων για την φυσική, κοινωνική και ανθρώπινη πραγματικότητα.

Ο επιστημονικός λόγος, 
διερευνά και προσπαθεί να περιγράψει την πραγματικότητα,
είναι προϊόν συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων,
δεν μπορεί να αξιολογείται με κριτήρια Καλού-Κακού, Ηθικού-Ανήθικου.

Ο προοδευτικός λόγος βασιζόμενος στα δεδομένα που διατυπώνει ο επιστημονικός λόγος διδάσκει τις διαθέσιμες επιλογές που θα οδηγήσουν το όσο γίνεται πιο μεγάλο μέρος των ανθρώπων στην ανάπτυξη της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας και της πνευματικότητάς τους.

Ο προοδευτικός λόγος, 
βασίζεται στην γνώση της πραγματικότητας και διδάσκει την δυνατότητα και την ευθύνη της επιλογής, 
είναι ο ίδιος προϊόν επιλογής με βάση τις πολιτισμικές αξίες αυτών που τον διατυπώνουν, 
καλείται να επιλέγει διαρκώς και να διατυπώνει κριτήρια για το τι είναι Καλό-Κακό, Ηθικό-Ανήθικο.