20161018

Η σημασία του κυρίαρχου μύθου στις εμπόλεμες κοινωνίες

... «Ή σοβιετική πολιτική έπεδίωξε τότε καί έδημιουργήθησαν εις τας χώρας τής αντιπάλου παρατάξεως Έπιτροπαί διά τήν διεθνή ϋφεσιν καί ειρήνην. Ή σύστασίς των έγένετο άπό στελέχη των κατά τόπους κομμουνιστικών κομμάτων η, φυσικά, τών ύποκαταστάτων αύτων, όπως ήτο εις την χώραν μας ή Ε.Δ.Α. Το εγχείρημα άπέβλεπεν εις προφανείς προπαγανδιστικούς λόγους, την έκμετάλλευσιν τών έμφυτων εις κάθε λογικόν άνθρωπον φιλειρηνικών αισθημάτων μέ την διαρκή καί έντονον έπίκλησίν των. Προς τόν σκοπόν, την δημιουργίαν εις τούς λαούς του καταλλήλου ψυχολογικού κλίματος περιορισμού τών έξοπλισμών καί τήν έντεύθεν άμυντικήν άποδυνάμωσιν τών χωρών τού έλευθέρου λεγομένου κόσμου, πρός ταχυτέραν κατάρρευσιν καί κομμουνιστικοποίησιν καί αύτών» ...
Χρήστος Σαρτζετάκης

http://tvxs.gr/news/prosopa/anti-komoynistis-o-sartzetakis-sto-neo-toy-biblio-gia-ton-lampraki